O projektu

Co je projekt BanalFatal!?

Program České asociace paraplegiků – CZEPA s názvem BanalFatal! vznikl v roce 2014. Řeší primární prevenci rizikového chování zaměřené na možné úrazy páteře a míchy. Je koncipován pro věkovou skupinu žáků II. stupně základní školy. Navštěvujeme i děti na dětských táborech a v rámci volnočasových aktivit. Název programu vznikl spojením dvou slov, „banální” a „fatální”. To proto, že dost často se úrazy stávají při banálních situacích (navzdory rozšířenému přesvědčení, že se vážné úrazy týkají takřka výhradně profesionálních sportovců a sportů v závratných rychlostech), a končí fatálními následky. K velkému procentu těchto úrazů dochází při rizikových sportech a sportovních úkonech (skoky do vody, parkour, zimní sporty, lezení do výšek…).

Jaký je jeho cíl?

Cílem projektu je nejen předat autentickou, živou a zajímavou formou (kombinace osobní zkušenosti, autentických videí, živé diskuse…) informace o úrazech páteře, jejich mechanismech, následcích a zejména prevenci, ale především dosáhnout sebereflexe dětí a mladých ohledně nebezpečnosti vlastního rizikového chování. Nechceme předkládat zákazy a příkazy, ale motivovat děti, aby si samy došly k tomu, že je třeba přemýšlet o tom, jak případná rizika při sportu minimalizovat – být dobře připraven a trénován, zbytečně se nepředvádět a nemachrovat, vyhledávat odborné trenéry, používat při sportu ochranné pomůcky, nekonzumovat před sportem alkohol či jiné omamné látky, věnovat pozornost terénu, kde sport probíhá atd.

Jak seminář probíhá?

Seminář je postaven na promítání autentických videí mladých lidí, kteří se natočili při riskantní sportovní či jiné aktivitě a stal se jim úraz s následkem fatálního poranění míchy. Při promítání videí se ihned diskutuje o vyobrazené situaci a otevírá se debata o případných zkušenostech účastníků s podobným rizikovým chováním. Účastníkům je vysvětleno, jakou fyzickou zdatnost musí mít, aby případné adrenalinové sporty mohli vyzkoušet. Vysvětlují se varianty rizikového chování, které by mohly skončit pádem nebo chybným skokem z důvodu špatné znalosti terénu, prostředí a především sebe samého. Následně účastníci vyslechnou odborné vysvětlení, jakým způsobem k poškození míchy dochází, jaká funkční omezení způsobuje poškození míchy v různých segmentech páteře, jaká je první pomoc při podezření na úraz páteře, jak vypadá následná akutní a postakutní léčba.

Kdo je v lektorském týmu?

V lektorském týmu je vždy jeden vozíčkář, který popisuje svůj vlastní příběh. Jeho osobní zkušenost a vyprávění přiblíží adolescentům, kteří se s podobnou realitou setkávají mnohdy zblízka poprvé, že sedět na vozíku není jen o tom mít problém s mobilitou, ale že s tím souvisí i problémy s vyměšováním, dekubity (otlaky, proleženiny) a sexem. Druhým je lektorem je člověk pracující v rizikovém povolání nebo u rizikových sportů.